Kommersiellt skogsbruk – bästa sättet att bevara skogen

Kommersiellt skogsbruk bevarar

Det kanske låter som en motsättning, men faktum är att ett effektivt och modernt skogsbruk som sker enligt både naturens egna och landets lagar, är det bästa sättet att uppnå två viktiga miljömål; dels bevarandet av naturlig skog, dels att binda mer koldioxid.

Kommersiellt skogsbruk har bedrivits på vår planet i hundratals år och man kan konstatera att om de kommersiella krafterna får härja fritt så leder det till avskogning. Det var bland annat detta som ledde till att vi i Sverige 1859 skapade en central skogsstyrelse och så småningom i tidigt 1900-tal fick en skogslagstiftning som omfattade både statens skog och privat skog.

Det var då, kan man säga, som de kommersiella intressena och naturvårdsintressena började gå hand i hand och mängden skog i Sverige har därför under denna tid mer än fördubblats. Ju mer skogsvolym (kubikmeter)det finns – desto mer koldioxid binds. Sveriges yta har inte blivit större men svensk skog binder alltså dubbelt så mycket koldioxid idag som för 100 år sedan. Detta står i stark kontrast med vad många som vill kalla sig miljövänner hävdar – nämligen att det är bäst att lämna skogen helt i fred. Som en enda stor park. Ur ett klimatperspektiv, det vill säga koldioxidbindning, så stämmer helt enkelt inte detta.

Alla som missat att rensa häcken eller rabatten innan våren kommer vet att sköter man inte om växtlivet så växer det sämre. Det är precis samma sak med skog. Den ska skötas. Gallras, rensas, ta ned angripna träd och så vidare. Det finns dock en poäng med att bara lämna skogen i fred – och det är att bevara artrikedomen. Men det görs redan idag både på lagstadgad nivå och på frivillig nivå. Som skogsägare måste du lämna viss areal fredad. Hela den här utvecklingen som vi haft i Sverige har också skett i Brasilien om än med en viss fördröjning och på en helt annan skala. Bara 2% av Brasiliens skog är idag planterad och för varje hektar planterad skog som tillkommer ska 0,7 ha avsättas för bevarande.