Beslut om nyemission

2021-10-18

Pressmeddelande                                                                               18/10-2021

 

Beslut om nyemission

 

Styrelsen för Skogsaktiebolaget Eternali har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 juli 2021, som registrerades hos Bolagsverket den 7 september 2021, om nyemission av högst 50 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

 

  1. Teckningskursen för varje aktie ska vara 160 kronor, totalt 8 000 000 kronor om samtliga aktier tecknas. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
  2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen ska kunna riktas till samtliga aktieägare och de utvalda investerare som anmält intresse i nyemissionen i syfte att bredda ägarbasen i Bolaget och motsvarar Bolagets uppskattade marknadsvärde.
  3. Teckningsperioden löper från den 18 oktober till den 24 november 2021.
  4. Minsta teckningspost är 150 aktier motsvarande 24 000 kronor.
  5. För tilldelning av aktier tillämpas principen ”först-till-kvarn”, vilket betyder att ju tidigare under anmälningstiden anmälan inkommit, desto större chans till tilldelning.
  6. Snarast efter att anmälningstiden avslutats och inkomna anmälningssedlar sammanställts kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Erbjudandet på Bolagets hemsida. Offentliggörandet är planerat att ske omkring 26 november 2021.
  7. Eminova Fondkommission AB är anlitat som emissionsinstitut. Via www.eminova.se kan teckning även ske digitalt med Bank-ID.
  8. Styrelsen noterade samtidigt att ingen teckning genomförts och inga aktier emitterats med grund i det emissionsbeslut som fattades den 7 juni 2021.

* * * * *

 

MER INFORMATION
Vänligen kontakta oss på info@eternali.se

OM ETERNALI
Skogsaktiebolaget Eternalis affärsidé är att äga, förvalta och utveckla skog och drivet av dess eviga biologiska tillväxt skapa aktieägarvärde. Bolaget avser att på sikt genomföra en listning av aktierna på en handelsplats.

 

IR-KONTAKT

info@eternali.se