2022-05-31

Sammanfattning av Eternalis årsstämma 2022

Bakgrund 

Den 31 maj 2022 höll Skogsaktiebolaget Eternali (publ) (”Eternali” eller ”Bolaget”) årsstämma. Styrelsen har beslutat att inte upprätta en bokslutskommuniké utan istället göra denna sammanfattning av besluten. 

Drygt hälften (55,2%) av utestående aktier var representerade på stämman. 

Beslut 

Fastställande av balans- och resultaträkningen 

Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen i Eternali. 

Vinstdisposition 

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt 339 453 kronor, balanseras i ny räkning. 

Ansvarsfrihet 

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Val av styrelse 

Det beslutades att omvälja Gustavo Silveira, Kerstin Sundberg, Karoline Marques, Andreas Forssell och Daniel Stålbo till styrelseledamöter. Det beslutades att omvälja Gustavo Silveira till styrelsens ordförande. 

Ändring av Bolagsordningen 

Det beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med lagt förslag inför årsstämman. Ändringarna avser endast Bolagets verksamhetsbeskrivning för att bättre spegla den faktiska verksamheten: 

”Bolaget ska bedriva verksamhet inom områdena skogsbruk, bioenergi, massa och kemitekniska lösningar. Genom egen utveckling och i samarbete med andra aktörer bidra till och erbjuda innovativa lösningar för massa, energi och produkter baserade på träfiber och cellulosa, såsom för förpacknings- och klädindustrin. Bolaget ska investera direkt eller indirekt i skogs- och jordbruksfastigheter, äga och förvalta innehav i andra cellulosarelaterade företag och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.” 

Bemyndigande 

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom bolagsordningens gränser i enlighet med lagt förslag inför stämman. 

 

Ovan beslut är under registrering. 

 

IR-KONTAKT

info@eternali.se