Bolagsordning

BOLAGSORDNING

Bolagsordning för Skogsaktiebolaget Eternali, org.nr 559247-4976

 • 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Skogsaktiebolaget Eternali. Bolaget är publikt (publ).

 • 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 • 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom områdena skogsbruk, skogsindustri och bioenergi, investera direkt eller indirekt i skogs- och jordbruksfastigheter, äga och förvalta innehav i andra skogsrelaterade företag och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

 • 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 800 000 stycken och högst 3 200 000 stycken.

 • 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3-6 ledamöter.

 • 6 Revisorer

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

 • 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill deltaga på bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 • 8 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

 • 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

 • 10 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning,
 4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  1. a)  fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultatrakning och koncernbalansräkning,
  2. b)  dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. c)  ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 • 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari- den 31 december.

 • 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.