Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR SKOGSAKTIEBOLAGET ETERNALI Org.nr 559247-4976

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Skogsaktiebolaget Eternali. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom områdena skogsbruk, skogsindustri och bioenergi, investera direkt eller indirekt i skogs- och jordbruksfastigheter, äga och förvalta innehav i andra skogsrelaterade företag och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 800 000 stycken och högst 3 200 000 stycken.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3–6 ledamöter.

§ 6 Revisorer

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill deltaga på bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning,
 4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
 8. a)  fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 9. b)  dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 10. c)  ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 12. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.