Beslut om riktad nyemission

2021-06-07

 

Styrelsen har den 2 juni 2021 med stöd i registrerat bemyndigande från stämman beslutat om en riktad nyemission av högst 80 000 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer 149 på förhand utvalda personer. För varje tecknad aktie ska 150 kronor erläggas. Vid full teckning tillförs Bolaget 12MSEK för emissionskostnader. Teckning ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet.

 

* * * * *

Stockholm i juni 2021

Skogsaktiebolaget Eternali

Styrelsen

 

 

MER INFORMATION
Vänligen kontakta oss på info@eternali.se

OM ETERNALI
Skogsaktiebolaget Eternalis affärsidé är att äga, förvalta och utveckla skog och drivet av dess eviga biologiska tillväxt skapa aktieägarvärde. Bolaget avser att på sikt genomföra en listning av aktierna på en handelsplats.

 

IR-KONTAKT

info@eternali.se