Aktieägare per 15 januari 2021

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår, per den 15 januari 2021 till 1 050 399, varav samtliga är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 1 050 399. Per den 15 januari 2021 ägde Marcus Jibreus indirekt via bolag 60% av aktierna och Marcus Ölvestad 28% av aktierna och övriga aktieägare 12%.

Det totala antalet aktieägare är 89.

Skogsaktiebolaget Eternali är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress: Euroclear Sweden AB Box 191 101 23 Stockholm.

Aktien har ISIN-nummer SE0014402509.

Eternalis aktie handlas inte idag på någon oreglerad eller reglerad marknad. Det är Bolagets avsikt att ansöka om sådant upptagande vid lämpligt tillfälle i Bolagets utveckling.

IR-KONTAKT

info@eternali.se